1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015 από την “Αττικές Διαδρομές Α.Ε.”

Την ‘Eκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το έτος 2015 εξέδωσε η Εταιρεία Λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». Πρόκειται για τη 2η ετήσια έκθεση ΕΚΕ της εταιρείας και έχει συνταχθεί στo πλαίσιο της Οδηγίας 2014/95/EU, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την καταγραφή των απόψεων των Ενδιαφερόμενων Μερών. Η Έκθεση ακολουθεί το πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI G4) και συνιστά την αναλυτική περιγραφή των δράσεων που συγκροτούν τη συνεισφορά της εταιρείας στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Με τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της Αττικής Οδού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να γνωρίσουν τις δράσεις της εταιρείας, να τις αξιολογήσουν και να συμβάλουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους, προκειμένου οι δράσεις αυτές να ανταποκρίνονται με πληρότητα στις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμπλήρωσε το 2015, 16 χρόνια λειτουργίας. Κύριος στόχος των Αττικών Διαδρομών είναι η συνεχής, αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου (24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο) σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, βασικό μέλημά της είναι η προσπάθεια προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής, τόσο των οδηγών, όσο και όλων των εργαζομένων της εταιρείας και των φορέων που δραστηριοποιούνται στη λειτουργία του Έργου.

Μέσω της Έκθεσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία παρουσιάζει τα πλήρη σχετικά και σύμφωνα με το Πρότυπο μετρήσιμα στοιχεία και δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τη φροντίδα για την κοινωνία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Δέσμευση της εταιρείας για το μέλλον αποτελεί η επιδίωξη για αύξηση της εθελοντικής παρουσίας της σε ενέργειες που σχετίζονται με τις εταιρικές αξίες, η πραγματοποίηση δράσεων για την τοπική κοινωνία, η ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και η συνεχής προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αττικής Οδού στο σύνδεσμο https://www.aodos.gr/filesystem/Multimedia/pdf/EKE_2015_id5917944.pdf και συνοδεύε-ται από την Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης από το πιστοποιημένο Κέντρο Αειφορίας “Center for Sustainability and Excellence” (CSE).