1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

ISO 14001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

H πιστοποίηση για την περιβαλλοντική διαχείριση αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει του οποίου οι εταιρείες διαχειρίζονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, η πιστοποίηση της «Αττική Οδός Α.Ε.» και της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατά ISO 14001: 2015 αφορά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, κ.ά.


ISO 50001: 2018 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001: 2018 και αποτελεί το πλαίσιο με βάση το οποίο η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διαχειρίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια. Σκοπός της ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης είναι ο συνολικός και ενιαίος ενεργειακός σχεδιασμός, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας της Αττικής Οδού και τη συμβολή της στην επίτευξη της μείωσης της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στην ανάσχεση των επιδεινούμενων κλιματικών αλλαγών.


ISO 45001: 2018 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η πιστοποίηση της «Αττική Οδός Α.Ε.» και της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατά ISO 45001: 2018 αφορά στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την ενσωμάτωση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες και με ενεργή συμμετοχή όλων των βαθμίδων εργαζομένων για την παροχή βελτιωμένων πρακτικών στη συνολική λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Πιστοποιείται η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας, κ.ά. Η διοίκηση των εταιρειών αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και δεσμεύεται για την τήρηση και τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και για τη συμμόρφωσή τους στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.


ISO 9001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2015, επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει, μέσω της εφαρμογής και τήρησης συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητές της. Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.


ISO 39001: 2012 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 39001: 2012, δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών για την ασφαλή κυκλοφορία των διαγραμμισμένων οχημάτων της και την κατά το δυνατό μείωση συμβάντων του προσωπικού της στον αυτοκινητόδρομο, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Επίσης, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδά του. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί και ελέγχει τις ενέργειες που υλοποιούνται με βάση τους στόχους για την οδική ασφάλεια, ώστε να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και να δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.


ISO 22301: 2019 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», με την εφαρμογή των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, σύμφωνα πάντοτε με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και η διασφάλιση ενός ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, ακόμα και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ελέγχει το πλαίσιο σχεδιασμού και αξιολόγησης των απαιτήσεων της Επιχειρησιακής Συνέχειας για τις πιστοποιημένες δραστηριότητες της, μέσω της θωράκισης και συστηματικού ελέγχου των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων, τεκμηρίωσης πολιτικών, στρατηγικής και σχεδίων. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία στοχεύει στη συνεχή λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου και στη συλλογή διοδίων, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.