1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ISO 14001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

H πιστοποίηση αυτή αφορά στο ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του οποίου οι εταιρείες διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές πλευρές και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση της “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” και της “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” κατά ISO 14001: 2015 αφορά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων, που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, κ.ά.

ISO 50001: 2018 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001: 2018 και αποτελεί το πλαίσιο με βάση το οποίο η εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ Α.Ε. διαχειρίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια.

Σκοπός της ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης είναι ο συνολικός και ενιαίος ενεργειακός σχεδιασμός, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας της «Αττικής Οδού» και την συμβολή της στην επίτευξη της μείωσης της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στην ανάσχεση των επιδεινούμενων κλιματικών αλλαγών.

ISO 45001:2018 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι πιστοποιήσεις αυτές αφορούν στο ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, βάσει του οποίου οι εταιρείες “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” και “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” διαχειρίζονται τα θέματα υγείας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.  Σκοπός της ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία- σε εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 45001: 2018 είναι να παρέχει το πλαίσιο για τη διαχείριση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που αφορούν την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Η αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων και της επιβάρυνσης της υγείας των εργαζομένων καθώς και η παροχή ασφαλών χώρων εργασίας αποτελούν τον ουσιαστικό σκοπό και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

ISO 9001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.”, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2015, επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει, μέσω της εφαρμογής και τήρησης συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

ISO 39001: 2012 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.”, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 39001: 2012, δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών για την ασφαλή κυκλοφορία των διαγραμμισμένων οχημάτων της και την κατά το δυνατό μείωση συμβάντων του προσωπικού της στον αυτοκινητόδρομο, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Επίσης, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ελέγχει τους στόχους της για την οδική ασφάλεια ώστε να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και να δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.