1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Έσοδα Διοδίων

Επειδή πρόσφατα, τόσο κατά το Συνέδριο για τα Μεγάλα Τεχνικά Έργα όσο και κατά την ημερίδα που διοργάνωσε η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής για τα μεγάλα έργα υποδομής στο Λεκανοπέδιο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία σύγχυση για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το διόδιο στην Αττική Οδό, η εταιρεία διευκρινίζει τα εξής : Το ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον, εντός των τεθέντων από την Σύμβαση Παραχώρησης περιορισμών, να αποπληρώσει τα Ίδια και Δανειακά Κεφάλαια που υποχρεωτικά εισφέρονται από τους ιδιώτες επενδυτές στο έργο και τα οποία ανέρχονται σε 285 δισ. δρχ. Οι οποιεσδήποτε υπερβάσεις του κόστους του έργου που οφείλονται στην υλοποίηση των πρόσθετων έργων που κρίθηκαν αναγκαία για την προσαρμογή περιοχών ή/και φορέων στις καινούργιες συνθήκες που δημιουργεί το έργο, δεν επηρεάζουν το ύψος του διοδίου. Αυτές οι πρόσθετες δαπάνες καλύπτονται με απ’ ευθείας πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου αφήνοντας αμετάβλητα τα ανωτέρω προς εξόφληση ποσά των χρησιμοποιηθέντων για το έργο ιδιωτικών κεφαλαίων. Η ποσοστιαία αναλογία με την οποία τα έσοδα από τα διόδια επιμερίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του έργου κατά τη λειτουργία είναι : Φόροι προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ & ΦΚΕ) 32 % Δαπάνες Λειτουργίας Συντήρησης 25 % Αποπληρωμή Δανειακών και Ιδίων Κεφαλαίων 38 % Επενδύσεις και Ανάπτυξη (ανανέωση παγίων και κύριες ανακατασκευές) 5 %