Συντελεστές του έργου

Αναθέτουσα - Προϊσταμένη Αρχή

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, εκπροσωπούμενο από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ /Λ.Σ.Ε.Π.) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ασκεί παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου. Η υπηρεσία αυτή διαδέχθηκε την Ε.Υ.Δ.Ε./ΣΕ.ΡΑ, η οποία είχε την αρμοδιότητα της εποπτείας και επίβλεψης της μελέτης και κατασκευής του έργου.


Εταιρεία Παραχώρησης & Μέτοχοι

Η "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε." είναι η εταιρεία, η οποία ανέλαβε, μέσω σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου. Μέτοχοι της Εταιρείας Παραχώρησης είναι η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (που ανήκει στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) και κατέχει ποσοστό 65,75%, η J.&P. ΑΒΑΞ Α.Ε. που κατέχει ποσοστό 24,19%, η ΕΤΕΘ Α.Ε. (που ανήκει στον Όμιλο J.&P. ΑΒΑΞ Α.Ε.) με ποσοστό 10,02% και η Γαλλική EGIS PROJECTS S.A. με 0,04%.


Φορέας κατασκευής

Η "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ" είναι ο φορέας κατασκευής του έργου, μία κοινοπραξία αμιγώς ελληνική, που - με επικεφαλής την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- πέτυχε να υλοποιήσει ένα έργο πολυσύνθετο και δύσκολο, συνενώνοντας τις μεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας μας.


Εταιρεία Λειτουργίας & Συντήρησης

Η "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε." είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, στην οποία μετέχουν οι Έλληνες μέτοχοι της Εταιρείας Παραχώρησης, με συνολικό ποσοστό 80%, το οποίο κατέχει η εταιρεία «Αττικά Διόδια Α.Ε.», με τη Γαλλική εταιρεία EGIS ROAD OPERATION (πρώην Transroute International) να κατέχει το υπόλοιπο 20%.


Πηγές Χρηματοδότησης
  • ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
%PHOTOCAPTION%

Χρηματοδότηση και κόστος έργου

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το Ελληνικό Δημόσιο προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου της Αττικής Οδού, με τη μέθοδο της παραχώρησης με συγχρηματοδότηση. Στον διαγωνισμό, μειοδότης αναδείχθηκε ο ελληνικός όμιλος με την επωνυμία "Αττική Οδός", που έδωσε τελικά και το όνομά του στο νέο αυτοκινητόδρομο.

Το έργο της Αττικής Οδού ολοκληρώθηκε εγκαίρως και χωρίς υπερβάσεις στο κόστος υλοποίησης του, το οποίο ανήλθε στα 1,316 δις ευρώ περίπου, δηλαδή στο ποσό που αναφερόταν στην προσφορά της Αττικής Οδού για το κατ΄αποκοπήν αντικείμενο.

Το κόστος αυτό χρηματοδοτήθηκε κατά 35% με το ποσό των 420 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, με συμμετοχή και πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η Ανάδοχος Εταιρεία Παραχώρησης, «Αττική Οδός Α.Ε.», κάλυψε με ίδια και δανειακά κεφάλαια το υπόλοιπο 67,35%, συνεισφέροντας το ποσό των 886,3 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια που έλαβε η Εταιρεία Παραχώρησης καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εμπορικές Τράπεζες, ενώ οι μέτοχοι της Αττικής Οδού εξασφάλισαν εγγυήσεις για το σύνολο των δανείων από Όμιλο Διεθνών Τραπεζών, για όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

Φορείς χρηματοδότησης
  • Ελληνικό Δημόσιο
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
  • Ανάδοχος Εταιρεία "Αττική Οδός Α.Ε."
  • Όμιλος Εμπορικών Τραπεζών