Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε», εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, απέκτησε πρώτη από όλους τους αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη την  Πιστοποίηση Εταιρίας Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 από την TÜV HELLAS.

Με την Πιστοποίηση αυτή, η εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας. Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αναγνωρίζει πως ένας από τους κύριους μοχλούς για την παροχή των υπηρεσιών της είναι ο οδηγός και το όχημά του. Το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας εστιάζει κυρίως στην εφαρμογή της Πολιτικής και των Διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους Οδικού Συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρίας, είτε τους λοιπούς χρήστες του δρόμου που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της. 

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, με κύριους στόχους το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών και  την αποτελεσματική διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης αφορά τα εξής επιμέρους πεδία εφαρμογής:

  • Λειτουργία Αυτοκινητόδρομου
  • Ενεργή Διαχείριση Κυκλοφορίας
  • Οδική, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρολογική & Μηχανολογική Συντήρηση
  • Διαχείριση Συμβάντων
  • Συλλογή Διοδίων
  • Παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιοδίων
  • Εμπορική Διαχείριση Συνδρομητικών προγραμμάτων
  • Εξυπηρέτηση Συνδρομητών
  • Παροχή τεχνογνωσίας, Συμβουλευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Πιστοποίηση για την Περιβαλλοντική Διαχείριση

H πιστοποίηση αυτή αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει του οποίου οι εταιρίες διαχειρίζονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.
Η πιστοποίηση της «Αττικής Οδού Α.Ε.» και της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατά ISO 14001:2004 αφορά την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου κ.ά.

Πιστοποίηση για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων

Η πιστοποίηση αφορά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πιστοποιεί την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη και εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας κ.ά.