• Απολογισμός Αειφόρου Ανάπτυξης 2015
 • Αειφόρος Ανάπτυξη - Sustainability Development
  Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα και δέσμευση για την Αττική Οδό και τις Αττικές Διαδρομές, διατυπώνεται με σαφήνεια στις πολιτικές τους, ενώ κοινή είναι η πεποίθηση ότι η αειφόρος ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από κοινωνικά ολοκληρωμένους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς των εταιρειών.
  Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, η συνεισφορά στην κοινωνία με την τόνωση της απασχόλησης, η υποστήριξη τοπικών και διεθνών θεμάτων, μέσω αειφορικών πρακτικών και πρωτοβουλιών, παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής και του ενδιαφέροντός μας για την βιώσιμη ανάπτυξη.
  Η Αττική Οδός υιοθετεί και τονίζει την ανάγκη προώθησης και εφαρμογής ενός διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος και της προστασίας του σε προληπτικά πλαίσια.
  Συνεχίζουμε την εταιρική αναπτυξιακή πορεία επιδιώκοντας ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την Βιώσι?η Ανάπτυξη.
  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αποδοχή και υποστήριξη από την Αττική Οδό της εφαρμογής των 10 αρχών του ΟΗΕ, αρχές που σχετίζονται με την εργασία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα η Αττική Οδός συντάσσει ετήσιους Αειφόρους Απολογισμούς με βάση τις οδηγίες του GRI - Global Reporting Initiative του ΟΗΕ.
  Από το 2010 εκδίδονται ετήσιοι απολογισμοί της Αττικής Οδού με στόχο την συνέχισή τους και την περαιτέρω βελτίωση έναντι ενός πλήθους απαιτήσεων του συνεχώς βελτιούμενου GRI ενώ οι 10 αρχές εφαρμόζονται από το 2009.